5:29 AM

ஹந்து ஓவர் பிரபாகரன் டு இந்திய

வதிலே சொமே கி தமிழ் நாடு பொலிடிசியன்ஸ் அண்ட் அதர் ல்ட்டே ச்ய்ம்பதிசெர்ஸ் ஆர் திர்யிங் டு செகிரே இந்திய’ச ஹெல்ப் டு சாவே த ல்ட்டேஅந்து இட்ஸ் லேஅதேர் வெலுபிள்ளை பிரபாகரன் ற்றப்பெது இன் த நோர்த், த காங்கிரஸ் பார்ட்டி ஒப் இந்திய ஹாஸ் ரெஃஉஎஸ்தெட் ஸ்ரீ லங்க டு ஹந்து ஓவர் பிரபாகரன், இப் காப்டுறேது அழிவே, டு ஸ்டான்ட் டரியல் போர் கிரிம்ஸ் ஹி ஹாஸ் கோம்மிட்டேது ஆன் த இந்தியன் சொயில்.

த டைம்ஸ் ஒப் இந்திய எச்டேர்டே ரேபோர்டேது த ரெஃஉஎஸ்த் ஒப் த காங்கிரஸ்.

புல் டெக்ஸ்ட் ஒப் த ரிப்போர்ட்: "காங்கிரஸ் ஆன் சதுரடி தேமண்டேது தட் ஸ்ரீ லங்க எக்ஸ்ற்றடிடே ல்ட்டே சீப் பிரபாகரன், அன் அச்கிசெது இன் த ராஜீவ் காந்தி அச்சச்சினடின் கேஸ், இப் ஹி இஸ் நப்பெது இன் த அறமி ஒபிபின்சிவே, இன் வாட் சிக்னல்ஸ் எ ஸ்ட்ரோங் ஸ்டான்ட் ருளின் ஒஉட் எனி இந்தெர்வெந்திஒந் அண்டர் பிரஷர் பிரோம் தமக்.
காங்கிரஸ் ச்போகேச்மன் வீரப்ப மொய்லி டோல்ட் ரேபோர்டேர்ஸ் தட் த ல்ட்டே வாஸ் எ பந்நேது ஔத்பித் அண்ட் பிரபாகரன் வாஸ் வாண்டேது போர் த அச்சச்சினடின் ஒப் போர்மேர் பரிமே மினிச்டெர் ராஜீவ் காந்தி. "ஹி இஸ் அன் அச்சச்சின் அண்ட் வி வௌல்து பே வெரி ஹாப்பி இப் ஹி வாஸ் எக்ஸ்ற்றடிடேது டு இந்திய. வி வான்ட் ஹிம் டு பே ப்ரோசெகிடேது அண்ட் காங்விச்டேது தேரே போர் த கரவே கிரிம் ஹி கோம்மிட்டேது," மொய்லி சிட்.

பெபிபூர் ஸ்ரீ லங்க’ச அறமி ச்மஷேது த்ரௌக் ல்ட்டே பாஸ்டின் ஒப் கிளிநொச்சி, காங்கிரஸ் ஒபிடேன் ஹாத் டு அச்கோம்மொடடே தமக்’ச சென்சிடிவிடிஎஸ். பட் த டேமாந்து போர் பிரபாகரன்’ச எக்ஸ்ற்றடிடின் அச வெள் அச த ஸ்டான்ட் தட் த பிக்த்ட் அகைன்ச்ட் டேர்றோர் வாஸ் லங்க’ச இன்டெர்னல் இஸ்ஸுஎ சிக்னல்ஸ் தட் இன் த கமிங் டயஸ் எனி பிரஷர் பி தமக் டு லேஅன் ஆன் லங்க மே நாட் மேஅன் மச்.

மொய்லி, ஹோவேவேர், டுக் கேர் டு செபரடே த இஸ்ஸுஎ ஒப் த எக்ஸ்ற்றடிடின் ஒப் பிரபாகரன் அண்ட் ஹொவ் ஸ்ரீ லங்க ற்றேஅத்ஸ் த டிகேர்ஸ் வித் த காங்செர்ன் போர் த ப்ரோடேச்டின் ஒப் த ரிக்த்த்ஸ் ஒப் தமிழ் மைனாரிட்டி இன் த இச்லாந்து நாடின். ஹி சிட் தட் காங்கிரஸ் வாஸ் நாட் மிக்ஸ்யங் டேர்ரோரிசம் அண்ட் எத்னிக் இஸ்ஸுஎ, றேஇடேரடிங் தட் காங்கிரஸ் வாண்டேது லங்க டு என்சுரே த சபிட்டி ஒப் தமிழ் அண்ட் எ பாலிசி ஒப் நான்-டிஸ்க்ரிமிநதிஒந் அகைன்ச்ட் தேம்.

5:36 PM

த்ரூப்ஸ் எனத் ஒட்டுசுட்டான்

த்ரூப்ஸ் ஒப் தசக் போர்சே ௪ வதோ ஹவே காங்டினுஎது தெயர் அட்வன்செஸ் புர்தேர் நோர்த்வர்ட்ஸ் அபிடேர் காப்டுரிங் நடுங்கேணி ஹவே என்டேறேது ஒட்டுசுட்டான் டோவ்ன்ஷிப் பி திஸ் அபிடேர்நூன்.

அச்கோர்டிங் டு த லேட்டஸ்ட் இந்பொர்மதிஒந், த்ரூப்ஸ் ஒப் ௧௪ சிந்த ரேகிமேன்ட் (சர்) கோம்மண்டேது பி மேஜர் உ.ச.ந.கே பெரேரா அண்டர் கோம்மாந்து டு ௬௪௨ ப்ரிகடே கோம்மண்டேது பி லட். கோலோநேல் ப.த ஹத்னகோட என்டேறேது த ஒட்டுசுட்டான் டவுன் போல்லோவிங் த டயஸ் லாங் பிக்த்டிங் என்சுஎது இன் த ஏரியா.

6:11 AM

பேங்க் பிட்ச் ரத்ஸ்

இட் இஸ் இம்பெரடிவே போர் சவேர்ஸ் டு பிந்து ஒஉட் பிரோம் அன் இண்டேபெண்டேன்ட் திரட் பார்ட்டி த தேபாஉல்ட் ரிஸ்க் ஒப் த பிஷெட் இன்கோமே இன்வேச்த்மேன்ட் ப்ரிஒர் டு இன்வேச்டிங் எனி மோனே. இன் த அப்சென்சே ஒப் ரடிங்க்ஸ், தே வில் ஹவே டு மேக் தெயர் இன்வேச்த்மேன்ட் தேசிசின் புறேலி பசெது ஆன் ரேபுடடின் அண்ட் ஹிச்டோரிகால் பினன்சியால் இந்பொர்மதிஒந் ஒப் த போர்ரோவேர் தட் மே ஹவே லிட்டில் பெஅரிங் டு புடுரே பினன்சியால் கண்டிஷன் ஒப் த போர்ரோவேர். அல்தௌக் வரயௌஸ் இன்வேச்த்மேன்த்ஸ் ஆர் சொல்து உசிங் த வோர்ட் “குஅரன்டீது”, த போர்ரோவேர் இத்ஸெல்ப் கண்ணோட் கிவ் எ குஅரன்தீ, ஒன்லி எ பினன்சியால்லி ஸ்ட்ரோங் திரட் பார்ட்டி கேன் கிவ் எ குஅரன்தீ.

 1. நேஷனல் சவிங்க்ஸ் பேங்க் ஆபட(லக)
 2. ஹ்ச்ப்க் ஸ்ரீ லங்க பிரன்ச் ஆபட(லக)
 3. ஸ்டாண்டர்ட் சார்டேறேது பேங்க் ஆபட(லக)
 4. கமர்ஷியல் பேங்க் ஒப் சிலோன் பிளக் ஆ+(லக)
 5. பேங்க் ஒப் சிலோன் ஆ(லக)
 6. ட்பிச்க் பேங்க் ஆ(லக)
 7. நேஷனல் தேவேலோப்மேன்ட் பேங்க்(நடப்) பிளக் ஆ(லக)
 8. சம்பத் பேங்க் பிளக் ஆ-(லக)
 9. ட்பிச்க் வர்தன பேங்க் ஆ-(லக)
 10. ஹட்டன் நேஷனல் பேங்க் பிளக் ஆ-(லக)
 11. சென்ட்ரல் பினன்சே கம்பெனி பிளக் எ+(லக)
 12. ஸ்ரீ லங்க இன்சூரன்ஸ் கார்ப்பரேஷன் லத்து எ+(லக)
 13. அபன்ஸ் (பவத்) லிமிடெட் எ(லக)
 14. லங்க ஓரிக்ஸ் லேஅசிங் கம்பெனி பிளக் எ(லக)
 15. நடிஒன்ஸ் டிரஸ்ட் பேங்க் பிளக் எ(லக)
 16. பெஒப்லே’ச பேங்க் எ-(லக)
 17. செயலன் பேங்க் பிளக் ப்ப்ப்+(லக)
 18. உணின் பேங்க் ஒப் கொலோம்போ லிமிடெட் பப்+(லக)
 19. எடிரிசிங்க்தே டிரஸ்ட் இன்வேச்த்மேன்த்ஸ் லிமிடெட் ப+(லக)
 20. வல்லிபேல் பினன்சே லத்து. ப+(லக)

5:27 AM

த லேஅதேர்ஷிப் கிவேன் பி த ப்ரெசிடென்ட் ஹாத் பீன் எஷெம்ப்லர்ய்

உன்ப் அச்சிச்டன்ட் லேஅதேர் ருக்மன் செனனயகே எச்டேர்டே எக்ஸ்ப்றேச்செது ஹிஸ் காங்பிதேன்சே ஒப் அன் ஔத்ரிக்ஹ்த் அறமி விக்டரி ஓவர் த ல்ட்டே.

ச்பெஅகிங் டு மீடியா பிரோம் கடரகம, த கேகள்ளே டிச்ற்றிச்ட் மப் சிட் தட் பிரிடி’ச லிபெரடின் ஒப் கிளிநொச்சி க்ளோஸ் ஆன் த ஹீல்ஸ் ஒப் அறமி’ச விக்டரி அட் பரந்தன் வௌல்து கிவ் எ டுர்போ பூஸ்ட் டு ஸ்ரீ லங்க’ச பிக்த்ட் அகைன்ச்ட் டேர்றோர்.

செனனயகே சிட் தட் ப்ரெசிடென்ட் மஹிந்தா ராஜபக்ச அண்ட் ஹிஸ் கோவேர்ந்மேன்ட் ஷௌல்து பே கோம்மேண்டேது போர் போல்ட்லி மீட்டிங் த எனேமி சல்லேங்கே அண்ட் ஸுக்கெஸ்ஸ்புல்ல்ய் எஷெகுதிந்க் த வார்.

ரேச்போண்டிங் டு ஒஉர் ஃஉஎரிஎஸ், த மப் சிட் தட் த லேஅதேர்ஷிப் கிவேன் பி த ப்ரெசிடென்ட் அண்ட் தேபின்சே செச்றேடரி கோதபாய ராஜபக்ச ஹாத் பீன் எஷெம்ப்லர்ய். ஹி அச்செர்டேது தட் த ரேசென்ட் டேர்ரிடோரியால் கிங்ஸ் ஆன் த வன்னி பிரோன்ட் ஹாத் மாடே த ரேமைநிங் ல்ட்டே ச்ற்றோங்க்தொல்ட்ஸ் சாகி.

பிஎல்டிங் ஃஉஎஸ்திஒந்ஸ், ஹி டிச்மிச்செது த பெர்செப்டின் தட் த உன்ப் வாஸ் அட்டேம்ப்டிங் டு த்ரொவ் எ லிபிளினே டு த ல்ட்டே. "அப்சொளுடேலி நாட்," ஹி சிட், எக்ஸ்ப்றேச்சிங் காங்பிதேன்சே இன் த ராஜபக்ச அட்மிநிச்ற்றடின்’ச ச்ற்றேங்க்த் டு பினிஷ் ஆப் டிகேர்ஸ்.

5:22 AM

பிரபா ஸ்டில் இன் முல்லைடிவு

ச்கோட்சிங் ச்பெகிலடின் தட் ல்ட்டே லேஅதேர் வெலுபிள்ளை பிரபாகரன் ஹாஸ் பிளேட் த குன்றி பே டு ஹிஸ் இனபிளிட்டி டு ரேசிஸ்ட் த ப்ரெசென்ட் ஒன்ச்லுக்த்ட் பி த கோவேர்ந்மேன்ட் த்ரூப்ஸ், தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் (த்ம்வ்ப்) லேஅதேர் அண்ட் பர்லியாமேண்டரியான் விநாயகமூர்த்தி முரளிதரன் அலியாஸ் கருணா எச்டேர்டே காங்பிர்மேது தட் த ல்ட்டே சீப் வாஸ் ஸ்டில் லிவிங் இன் த திச்க் சுங்க்லேஸ் ஒப் முல்லைடிவு.

கருணா, ஃஉஒதிந்க் டாப் லெவல் த்ம்வ்ப் இண்டேல்லிகேன்சே சௌர்செஸ், டோல்ட் த நாடின் எச்டேர்டே தட் பிரபாகரன் காங்டினுஎது டு கிவ் மிலிடரி லேஅதேர்ஷிப் டு ஹிஸ் க்ரேஸ் பிரோம் த சுங்க்லேஸ்.

ஹி காடேகோரிகால்லி டெனிஎது ச்பெகிலடிஒன்ஸ் தட் ல்ட்டே லேஅதேர் பிரபாகரன் ஹாத் ச்ரோச்செது த பலக் ஸ்ட்ரைட்ஸ், சீகிங் ரேபிஉகே பிரோம் த தமிழ் நாடு கோவேர்ந்மேன்ட்.தேச்ச்ரிபிங் த பால் ஒப் கிளிநொச்சி அச எ கிரேட் விக்டரி போர் த கோவேர்ந்மேன்ட் போர்செஸ் இன் ஜெனரல் அண்ட் ப்றேசிதேன்ட் மஹிந்தா ராஜபக்ச இன் பர்டிகிளர், ஹி சிட் ஹி வாஸ் காங்பிதேன்ட் தட் த த்ரூப்ஸ் வௌல்து காப்டுரே முல்லைடிவு ஷோர்த்லி.

கருணா சிட் த கோவேர்ந்மேன்ட் ஷௌல்து நொவ் ஓபன் த ஆ௯ மெயின் சப்ளை ரோடு அண்ட் டேக் ப்ரோபேர் கேர் ஒப் த இண்டேர்ணல்லி டிச்ப்லசெது பெர்சொன்ஸ் (இட்ப்ஸ்).ஹி அலசோ ரெஃஉஎஸ்தெட் த சிவிலியன்ஸ் ற்றப்பெது இன் த வன்னி டு பிரேக் த்ரௌக் டைகர் லிங்ஸ் அண்ட் சூன் எனத் ஸபெ அரேஅஸ். “த பெஒப்லே திட் திஸ் இன் த ஈஸ்ட். தே ப்ரோகே த மெயின் லிங்ஸ் அண்ட் என்டேறேது வாகரை. தே இன் பாச்ட், தேபிஎது த ல்ட்டே ஆர்டர் நாட் டு டூ சோ. சோ, இ அம் ரெஃஉஎஸ்திந்க் த பெஒப்லே டு டூ திஸ் அண்ட் எனத் த கோவேர்ந்மேன்ட் கோன்றோல்லேது அரேஅஸ்,” ஹி சிட்.