5:29 AM

ஹந்து ஓவர் பிரபாகரன் டு இந்திய

வதிலே சொமே கி தமிழ் நாடு பொலிடிசியன்ஸ் அண்ட் அதர் ல்ட்டே ச்ய்ம்பதிசெர்ஸ் ஆர் திர்யிங் டு செகிரே இந்திய’ச ஹெல்ப் டு சாவே த ல்ட்டேஅந்து இட்ஸ் லேஅதேர் வெலுபிள்ளை பிரபாகரன் ற்றப்பெது இன் த நோர்த், த காங்கிரஸ் பார்ட்டி ஒப் இந்திய ஹாஸ் ரெஃஉஎஸ்தெட் ஸ்ரீ லங்க டு ஹந்து ஓவர் பிரபாகரன், இப் காப்டுறேது அழிவே, டு ஸ்டான்ட் டரியல் போர் கிரிம்ஸ் ஹி ஹாஸ் கோம்மிட்டேது ஆன் த இந்தியன் சொயில்.

த டைம்ஸ் ஒப் இந்திய எச்டேர்டே ரேபோர்டேது த ரெஃஉஎஸ்த் ஒப் த காங்கிரஸ்.

புல் டெக்ஸ்ட் ஒப் த ரிப்போர்ட்: "காங்கிரஸ் ஆன் சதுரடி தேமண்டேது தட் ஸ்ரீ லங்க எக்ஸ்ற்றடிடே ல்ட்டே சீப் பிரபாகரன், அன் அச்கிசெது இன் த ராஜீவ் காந்தி அச்சச்சினடின் கேஸ், இப் ஹி இஸ் நப்பெது இன் த அறமி ஒபிபின்சிவே, இன் வாட் சிக்னல்ஸ் எ ஸ்ட்ரோங் ஸ்டான்ட் ருளின் ஒஉட் எனி இந்தெர்வெந்திஒந் அண்டர் பிரஷர் பிரோம் தமக்.
காங்கிரஸ் ச்போகேச்மன் வீரப்ப மொய்லி டோல்ட் ரேபோர்டேர்ஸ் தட் த ல்ட்டே வாஸ் எ பந்நேது ஔத்பித் அண்ட் பிரபாகரன் வாஸ் வாண்டேது போர் த அச்சச்சினடின் ஒப் போர்மேர் பரிமே மினிச்டெர் ராஜீவ் காந்தி. "ஹி இஸ் அன் அச்சச்சின் அண்ட் வி வௌல்து பே வெரி ஹாப்பி இப் ஹி வாஸ் எக்ஸ்ற்றடிடேது டு இந்திய. வி வான்ட் ஹிம் டு பே ப்ரோசெகிடேது அண்ட் காங்விச்டேது தேரே போர் த கரவே கிரிம் ஹி கோம்மிட்டேது," மொய்லி சிட்.

பெபிபூர் ஸ்ரீ லங்க’ச அறமி ச்மஷேது த்ரௌக் ல்ட்டே பாஸ்டின் ஒப் கிளிநொச்சி, காங்கிரஸ் ஒபிடேன் ஹாத் டு அச்கோம்மொடடே தமக்’ச சென்சிடிவிடிஎஸ். பட் த டேமாந்து போர் பிரபாகரன்’ச எக்ஸ்ற்றடிடின் அச வெள் அச த ஸ்டான்ட் தட் த பிக்த்ட் அகைன்ச்ட் டேர்றோர் வாஸ் லங்க’ச இன்டெர்னல் இஸ்ஸுஎ சிக்னல்ஸ் தட் இன் த கமிங் டயஸ் எனி பிரஷர் பி தமக் டு லேஅன் ஆன் லங்க மே நாட் மேஅன் மச்.

மொய்லி, ஹோவேவேர், டுக் கேர் டு செபரடே த இஸ்ஸுஎ ஒப் த எக்ஸ்ற்றடிடின் ஒப் பிரபாகரன் அண்ட் ஹொவ் ஸ்ரீ லங்க ற்றேஅத்ஸ் த டிகேர்ஸ் வித் த காங்செர்ன் போர் த ப்ரோடேச்டின் ஒப் த ரிக்த்த்ஸ் ஒப் தமிழ் மைனாரிட்டி இன் த இச்லாந்து நாடின். ஹி சிட் தட் காங்கிரஸ் வாஸ் நாட் மிக்ஸ்யங் டேர்ரோரிசம் அண்ட் எத்னிக் இஸ்ஸுஎ, றேஇடேரடிங் தட் காங்கிரஸ் வாண்டேது லங்க டு என்சுரே த சபிட்டி ஒப் தமிழ் அண்ட் எ பாலிசி ஒப் நான்-டிஸ்க்ரிமிநதிஒந் அகைன்ச்ட் தேம்.

5:36 PM

த்ரூப்ஸ் எனத் ஒட்டுசுட்டான்

த்ரூப்ஸ் ஒப் தசக் போர்சே ௪ வதோ ஹவே காங்டினுஎது தெயர் அட்வன்செஸ் புர்தேர் நோர்த்வர்ட்ஸ் அபிடேர் காப்டுரிங் நடுங்கேணி ஹவே என்டேறேது ஒட்டுசுட்டான் டோவ்ன்ஷிப் பி திஸ் அபிடேர்நூன்.

அச்கோர்டிங் டு த லேட்டஸ்ட் இந்பொர்மதிஒந், த்ரூப்ஸ் ஒப் ௧௪ சிந்த ரேகிமேன்ட் (சர்) கோம்மண்டேது பி மேஜர் உ.ச.ந.கே பெரேரா அண்டர் கோம்மாந்து டு ௬௪௨ ப்ரிகடே கோம்மண்டேது பி லட். கோலோநேல் ப.த ஹத்னகோட என்டேறேது த ஒட்டுசுட்டான் டவுன் போல்லோவிங் த டயஸ் லாங் பிக்த்டிங் என்சுஎது இன் த ஏரியா.

6:11 AM

பேங்க் பிட்ச் ரத்ஸ்

இட் இஸ் இம்பெரடிவே போர் சவேர்ஸ் டு பிந்து ஒஉட் பிரோம் அன் இண்டேபெண்டேன்ட் திரட் பார்ட்டி த தேபாஉல்ட் ரிஸ்க் ஒப் த பிஷெட் இன்கோமே இன்வேச்த்மேன்ட் ப்ரிஒர் டு இன்வேச்டிங் எனி மோனே. இன் த அப்சென்சே ஒப் ரடிங்க்ஸ், தே வில் ஹவே டு மேக் தெயர் இன்வேச்த்மேன்ட் தேசிசின் புறேலி பசெது ஆன் ரேபுடடின் அண்ட் ஹிச்டோரிகால் பினன்சியால் இந்பொர்மதிஒந் ஒப் த போர்ரோவேர் தட் மே ஹவே லிட்டில் பெஅரிங் டு புடுரே பினன்சியால் கண்டிஷன் ஒப் த போர்ரோவேர். அல்தௌக் வரயௌஸ் இன்வேச்த்மேன்த்ஸ் ஆர் சொல்து உசிங் த வோர்ட் “குஅரன்டீது”, த போர்ரோவேர் இத்ஸெல்ப் கண்ணோட் கிவ் எ குஅரன்தீ, ஒன்லி எ பினன்சியால்லி ஸ்ட்ரோங் திரட் பார்ட்டி கேன் கிவ் எ குஅரன்தீ.

 1. நேஷனல் சவிங்க்ஸ் பேங்க் ஆபட(லக)
 2. ஹ்ச்ப்க் ஸ்ரீ லங்க பிரன்ச் ஆபட(லக)
 3. ஸ்டாண்டர்ட் சார்டேறேது பேங்க் ஆபட(லக)
 4. கமர்ஷியல் பேங்க் ஒப் சிலோன் பிளக் ஆ+(லக)
 5. பேங்க் ஒப் சிலோன் ஆ(லக)
 6. ட்பிச்க் பேங்க் ஆ(லக)
 7. நேஷனல் தேவேலோப்மேன்ட் பேங்க்(நடப்) பிளக் ஆ(லக)
 8. சம்பத் பேங்க் பிளக் ஆ-(லக)
 9. ட்பிச்க் வர்தன பேங்க் ஆ-(லக)
 10. ஹட்டன் நேஷனல் பேங்க் பிளக் ஆ-(லக)
 11. சென்ட்ரல் பினன்சே கம்பெனி பிளக் எ+(லக)
 12. ஸ்ரீ லங்க இன்சூரன்ஸ் கார்ப்பரேஷன் லத்து எ+(லக)
 13. அபன்ஸ் (பவத்) லிமிடெட் எ(லக)
 14. லங்க ஓரிக்ஸ் லேஅசிங் கம்பெனி பிளக் எ(லக)
 15. நடிஒன்ஸ் டிரஸ்ட் பேங்க் பிளக் எ(லக)
 16. பெஒப்லே’ச பேங்க் எ-(லக)
 17. செயலன் பேங்க் பிளக் ப்ப்ப்+(லக)
 18. உணின் பேங்க் ஒப் கொலோம்போ லிமிடெட் பப்+(லக)
 19. எடிரிசிங்க்தே டிரஸ்ட் இன்வேச்த்மேன்த்ஸ் லிமிடெட் ப+(லக)
 20. வல்லிபேல் பினன்சே லத்து. ப+(லக)

5:27 AM

த லேஅதேர்ஷிப் கிவேன் பி த ப்ரெசிடென்ட் ஹாத் பீன் எஷெம்ப்லர்ய்

உன்ப் அச்சிச்டன்ட் லேஅதேர் ருக்மன் செனனயகே எச்டேர்டே எக்ஸ்ப்றேச்செது ஹிஸ் காங்பிதேன்சே ஒப் அன் ஔத்ரிக்ஹ்த் அறமி விக்டரி ஓவர் த ல்ட்டே.

ச்பெஅகிங் டு மீடியா பிரோம் கடரகம, த கேகள்ளே டிச்ற்றிச்ட் மப் சிட் தட் பிரிடி’ச லிபெரடின் ஒப் கிளிநொச்சி க்ளோஸ் ஆன் த ஹீல்ஸ் ஒப் அறமி’ச விக்டரி அட் பரந்தன் வௌல்து கிவ் எ டுர்போ பூஸ்ட் டு ஸ்ரீ லங்க’ச பிக்த்ட் அகைன்ச்ட் டேர்றோர்.

செனனயகே சிட் தட் ப்ரெசிடென்ட் மஹிந்தா ராஜபக்ச அண்ட் ஹிஸ் கோவேர்ந்மேன்ட் ஷௌல்து பே கோம்மேண்டேது போர் போல்ட்லி மீட்டிங் த எனேமி சல்லேங்கே அண்ட் ஸுக்கெஸ்ஸ்புல்ல்ய் எஷெகுதிந்க் த வார்.

ரேச்போண்டிங் டு ஒஉர் ஃஉஎரிஎஸ், த மப் சிட் தட் த லேஅதேர்ஷிப் கிவேன் பி த ப்ரெசிடென்ட் அண்ட் தேபின்சே செச்றேடரி கோதபாய ராஜபக்ச ஹாத் பீன் எஷெம்ப்லர்ய். ஹி அச்செர்டேது தட் த ரேசென்ட் டேர்ரிடோரியால் கிங்ஸ் ஆன் த வன்னி பிரோன்ட் ஹாத் மாடே த ரேமைநிங் ல்ட்டே ச்ற்றோங்க்தொல்ட்ஸ் சாகி.

பிஎல்டிங் ஃஉஎஸ்திஒந்ஸ், ஹி டிச்மிச்செது த பெர்செப்டின் தட் த உன்ப் வாஸ் அட்டேம்ப்டிங் டு த்ரொவ் எ லிபிளினே டு த ல்ட்டே. "அப்சொளுடேலி நாட்," ஹி சிட், எக்ஸ்ப்றேச்சிங் காங்பிதேன்சே இன் த ராஜபக்ச அட்மிநிச்ற்றடின்’ச ச்ற்றேங்க்த் டு பினிஷ் ஆப் டிகேர்ஸ்.

5:22 AM

பிரபா ஸ்டில் இன் முல்லைடிவு

ச்கோட்சிங் ச்பெகிலடின் தட் ல்ட்டே லேஅதேர் வெலுபிள்ளை பிரபாகரன் ஹாஸ் பிளேட் த குன்றி பே டு ஹிஸ் இனபிளிட்டி டு ரேசிஸ்ட் த ப்ரெசென்ட் ஒன்ச்லுக்த்ட் பி த கோவேர்ந்மேன்ட் த்ரூப்ஸ், தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் (த்ம்வ்ப்) லேஅதேர் அண்ட் பர்லியாமேண்டரியான் விநாயகமூர்த்தி முரளிதரன் அலியாஸ் கருணா எச்டேர்டே காங்பிர்மேது தட் த ல்ட்டே சீப் வாஸ் ஸ்டில் லிவிங் இன் த திச்க் சுங்க்லேஸ் ஒப் முல்லைடிவு.

கருணா, ஃஉஒதிந்க் டாப் லெவல் த்ம்வ்ப் இண்டேல்லிகேன்சே சௌர்செஸ், டோல்ட் த நாடின் எச்டேர்டே தட் பிரபாகரன் காங்டினுஎது டு கிவ் மிலிடரி லேஅதேர்ஷிப் டு ஹிஸ் க்ரேஸ் பிரோம் த சுங்க்லேஸ்.

ஹி காடேகோரிகால்லி டெனிஎது ச்பெகிலடிஒன்ஸ் தட் ல்ட்டே லேஅதேர் பிரபாகரன் ஹாத் ச்ரோச்செது த பலக் ஸ்ட்ரைட்ஸ், சீகிங் ரேபிஉகே பிரோம் த தமிழ் நாடு கோவேர்ந்மேன்ட்.தேச்ச்ரிபிங் த பால் ஒப் கிளிநொச்சி அச எ கிரேட் விக்டரி போர் த கோவேர்ந்மேன்ட் போர்செஸ் இன் ஜெனரல் அண்ட் ப்றேசிதேன்ட் மஹிந்தா ராஜபக்ச இன் பர்டிகிளர், ஹி சிட் ஹி வாஸ் காங்பிதேன்ட் தட் த த்ரூப்ஸ் வௌல்து காப்டுரே முல்லைடிவு ஷோர்த்லி.

கருணா சிட் த கோவேர்ந்மேன்ட் ஷௌல்து நொவ் ஓபன் த ஆ௯ மெயின் சப்ளை ரோடு அண்ட் டேக் ப்ரோபேர் கேர் ஒப் த இண்டேர்ணல்லி டிச்ப்லசெது பெர்சொன்ஸ் (இட்ப்ஸ்).ஹி அலசோ ரெஃஉஎஸ்தெட் த சிவிலியன்ஸ் ற்றப்பெது இன் த வன்னி டு பிரேக் த்ரௌக் டைகர் லிங்ஸ் அண்ட் சூன் எனத் ஸபெ அரேஅஸ். “த பெஒப்லே திட் திஸ் இன் த ஈஸ்ட். தே ப்ரோகே த மெயின் லிங்ஸ் அண்ட் என்டேறேது வாகரை. தே இன் பாச்ட், தேபிஎது த ல்ட்டே ஆர்டர் நாட் டு டூ சோ. சோ, இ அம் ரெஃஉஎஸ்திந்க் த பெஒப்லே டு டூ திஸ் அண்ட் எனத் த கோவேர்ந்மேன்ட் கோன்றோல்லேது அரேஅஸ்,” ஹி சிட்.

5:36 PM

லேச்ஸ் தன் ௨,௦௦௦ டிகேர்ஸ் லேபிட்

அறமி கமாண்டர் லட் கேன் சரத் பொன்சேக சிட் தட் த டிகேர்ஸ் ஆர் பிக்த்டிங் எ லோசிங் பத்தலே அண்ட் நொவ் தே ஆர் பெசிஎகேது இன் அன் ஏரியா எவென் ச்மல்லேர் டு தொப்பிகல அண்ட் தேரே ஆர் ஒன்லி அபௌட் ௧௭௦௦-௧௯௦௦ ரேமைநிங் வித் த ஒர்கநிசடின்.

த கமாண்டர் வாஸ் அட்ட்றேச்சிங் த காபினெட் மிநிச்டேர்ஸ், டாப் பிராசஸ் ஒப் த செக்யூரிட்டி போர்செஸ், அண்ட் கோவேர்ந்மேன்ட் ஒபிபிசியால்ஸ் அட் த ப்றேசிதேன்தியால் செச்றேடரியாட் எக்ஸ்ப்றேச்செது காங்பிதேன்சே தட் த வார் வௌல்து கம் டு அன் எண்டு இன் லேச்ஸ் தன் ஒன் இயர்.

"நொவ் த த்ரூப்ஸ் ஆர் மோவிங் நோர்த்வர்ட்ஸ் பிரோம் கிளிநொச்சி டோவர்ட்ஸ் எலேப்தன்ட் பாஸ் அண்ட் தே ஆர் ஒன்லி ௨க்ம் அவே பிரோம் த ஏரியா வதிலே த ௫௯ டிவிசின் இஸ் மோவிங் க்ளோஸ் டு முல்லைடிவு அண்ட் தே ஆர் ஒன்லி பிவே கம் பிரோம் த செபட டைகர் ச்ற்றோங்க்தொல்து," த அறமி கமாண்டர் சிட்.

எச்டேர்டே அறௌந்து ௬௦ சிவிலியன்ஸ் மொவேது இன் டு த கோவேர்ந்மேன்ட் கோன்றோல்லேது அரேஅஸ் பிரோம் த டைகர் ஹெல்த் அரேஅஸ் ஆன் துர்ச்டி த அறமி ஹண்டேது ஓவர் ௩௫ போடிஎஸ் ஒப் லடே க்ரேஸ் வதோ வேறே கில்லேது இன் பத்தலே டு த இச்ர்க் ஹி சிட்.

த்ரூப்ஸ் ஹவே ப்றேஅசெது அன் ௮௦௦ மேற்றே ஏரியா ஒப் த பந்து அண்ட் திடச் பில்ட் பி த டிகேர்ஸ் டு த்வர்ட் த அட்வன்சிங் த்ரூப்ஸ் இன் ஏரியா க்ளோஸ் டு முல்லைடிவு ஹி சிட். லட் கேன் பொன்சேக சிட் தட் த த்ரூப்ஸ் மாடே மனி சச்ரிபிசெஸ் எ லோட் ஒப் ப்ளூட் சேது இன் அச்சிஎவிங் திஸ் விக்டரி போர் த நாடின்.

தே பௌக்த்ட் அகைன்ச்ட் த டேர்ரோரிச்த்ஸ் எவென் வென் த தேரரின் வாஸ் கோம்ப்லேடேலி அண்டர் வாட்டர், வாடிங் அச்ரோச்ஸ் நேசக் தீப் இன் வாட்டர் அண்ட் சொமே ஒப் த சொல்டிஎர்ஸ் காட் ட்ரோவ்நேது. பட் தே வேறே உண்டுண்டேது அண்ட் தே பௌக்த்ட் வித் கிரிட் அண்ட் தேடேர்மினடின் அகைன்ச்ட் ஆல் ஓட்ஸ் ஹி சிட்.

"வென் சொமே பெஒப்லே வேறே செலேப்ரடிங் த தவன் ஒப் த நியூ இயர் இன் கொலோம்போ த வலியான்ட் த்ரூப்ஸ் வதோ ஸ்பென்ட் ச்லீப்லேச்ஸ் நிக்த்த்ஸ் காப்டுறேது பரந்தன் அட் மிட் நைட் ஆன் ௩௧ டிசம்பர்," லட் கேன் பொன்சேக சிட்.

த அரேஅஸ் வ்சிச் ஹவே பீன் ரே-காப்டுறேது பி த த்ரூப்ஸ் ஆர் நொவ் பெஇங் தேவேலோப்மேன்ட் பி த கோவேர்ந்மேன்ட் பட் டுரிங் த அபோர்திவே செஅசெபிரே அக்ரீமென்ட் தேரே வாஸ் நோ தேவேலோப்மேன்ட் இன் தேசே அரேஅஸ் த கமாண்டர் சிட்.

த வார் அகைன்ச்ட் த ல்ட்டே ரேகோம்மேன்செது இன் த நோர்த் வதிலே த போர்செஸ் வேறே ச்மேல்லிங் விக்டரி இன் தொப்பிகல அண்ட் த ஈஸ்ட் இன் லேட் ௨௦௦௫ டிசம்பர் ஹி சிட். வி ஹாத் எ மிஷன் அண்ட் எ விசின் வ்சிச் வாஸ் டு தேபிஅட் த ல்ட்டே அண்ட் கோம்ப்லேடேலி ஏறடிகாடே டேர்ரோரிசம் பிரோம் த குன்றி ஹி போயண்டேது ஒஉட்.

த த்ரூப்ஸ் கோம்மேன்செது தெயர் ஒபெரடிஒன்ஸ் பிரோம் வவுனியா வித் த ௫௭ டிவிசின் அண்ட் த தசக் போர்சே ௧ அண்ட் மொவேது டோவர்ட்ஸ் மது. டூ மொந்த்ஸ் அகோ த த்ரூப்ஸ் லிபெரடேது பூநேரின் துஸ் ஒபெநிங் உப எ லாந்து ரூட் பிரோம் மன்னர் டு ஜபிபின அபிடேர் ௨௩ எஅர்ஸ் த கமாண்டர் சிட்.

5:31 PM

போமப் எக்ஸ்ப்லோசின் நேஅர் ரெட் ஒஸஃஉஎ

எ மைனர் போமப் எக்ஸ்ப்லோசின் வாஸ் ரேபோர்டேது நேஅர் த ரெட் ஒஸஃஉஎ அட் பங்கச்ள ஸ்ட்ரீட், பேட்ட, டுடே (ஜன ௩) அட் அறௌந்து ௪.௫௫ப்.ம.

டூ பெஒப்லே ஹவே சுச்டைநேது மைனர் டமகேஸ் பே டு த எக்ஸ்ப்லோசின், ஒஉர் கோர்றேச்போண்டேன்ட் சிட் ரேபோர்திங் பிரோம் த ப்லச்ட் சைட்.

6:38 AM

கோதபாய அச்க்ஸ் ல்ட்டே டு சுர்றேண்டேர்

தேபின்சே செச்றேடரி கோதபாய ராஜபக்ச எச்டேர்டே சிட் தட் த அறமி ஹாத் கட் ஆப் கிளிநொச்சி பிரோம் த்ரீ டிறேச்டிஒன்ஸ் அண்ட் வாஸ் போயசெது டு ஓவர்ருன் த டவுன்.

எ காங்பிதேன்ட் ராஜபக்ச சிட் தட் வித் துர்ச்டி’ச (ஜன. ௧) லிபெரடின் ஒப் பரந்தன் அண்ட் இரணமடு ஜங்ஷன், த அறமி ஹாத் தகேன் உப போசிடிஒன்ஸ் நோர்த், வெஸ்ட் அண்ட் சவுத் ஒப் கிளிநொச்சி.

"கிளிநொச்சி இஸ் வுல்நேரப்லே அண்ட் தெயர் ரேசிச்டன்சே வில் கோள்ளப்சே இன் எ பெவ் டயஸ்," ஹி சிட், எக்ஸ்ப்றேச்சிங் காங்பிதேன்சே ஒப் விபின் ஒஉட் த ரேமைநிங் ல்ட்டே பசெஸ் இன் த நோர்தேர்ன் தியர் ஒப் ஒபெரடிஒன்ஸ் வித்தின் மொந்த்ஸ். தேச்ளிநிங் டு டிச்கிச்ஸ் எ போச்சிப்லே டைம்-பரமே போர் த அறமி டு கோம்ப்லேடே மேஜர் கிரௌந்து ஒபெரடிஒன்ஸ், ஹி சிட் த எனேமி கொல்டன்’த லாஸ்ட் லாங் பே டு த அப்சென்சே ஒப் பிரெஷ் றேச்ருஇத்ஸ் அண்ட் அன் உநிண்டேர்ருப்டேது செபட சப்ளை ரூட் டு ரேப்லேநிஷ் இட்ஸ் அர்செனால்.

காங்ற்றரி டு ல்ட்டே லேஅதேர் வெலுபிள்ளை பிரபாகரன்’ச ரேசென்ட் கிளைம் தட் த லிபெரடின் ஒப் கிளிநொச்சி வாஸ் எ டய்ட்றேஅம் ஒப் ப்றேசிதேன்ட் மஹிந்தா ராஜபக்ச, இட் வௌல்து பெகோமே எ ரேஅளிட்டி சூன், ஹி சிட்.

6:37 AM

சந்திரிகா குமாரதுங்க செல்ல்ஸ் ஹேர் லுஷுர்ய் புந்கலொவ்

போர்மேர் ப்றேசிதேன்ட் சந்திரிகா குமாரதுங்க ஹாத் சொல்து ஹேர் லுஷுர்ய் புந்கலொவ் அட் ஹோரகோள்ள. த ஹௌஸ், பில்ட் ஓவர் எ தேகடே அகோ, நேஅர் த ஓல்ட் சங்கபோதி வித்யாலய, ஆன் எ பிளாட் ஒப் லாந்து கிவேன் பி ம்ர்ஸ். சிறிமாவோ பண்டரனைகே, ஹாத் பீன் அகஃஉஇரெட் பி எ ஸ்ட்ரோங் ச்ல்பிப் சுப்போர்தேர். ஈந்பொர்மெட் சௌர்செஸ் இடெந்திபிஎட் த புஎர் அச த ப்ரொப்ரிஎதொர் ஒப் வெள்-க்நோவ்ன் எஅடேரி ஆன் த அதர் சைடு ஒப் ஹோரகோள்ள அலோன் த கொலோம்போ-கண்டி ரோடு.

6:35 AM

ஹிக்-ஸ்பீட் படகில் போஅத்ஸ் போர் விகில் இன் உல்ப் ஒப் மன்னர் பிஒச்ப்தேரே

இன் எ பிட் டு ப்ரோடேச்ட் த நடுரல் வேஅழ்த் ஒப் த ௨௧ இஸ்லாண்ட்ஸ் அண்ட் சுர்ரௌண்டிங் அரேஅஸ் ஒப் த உல்ப் ஒப் மன்னர் பிரோம் போஅசிங், பற்றோல்லிங் ஒப் த ஏரியா இஸ் பெஇங் பீபிது உப வித் த அட்டிடின் ஒப் த்ரீ ஹிக்-ஸ்பீட் போஅத்ஸ்.
த உல்ப் ஒப் மன்னர் பிஒச்ப்தேரே ரிசர்வ் டிரஸ்ட் (கோம்ப்ர்ட்) வௌல்து சூன் அகஃஉஇரெ த போஅத்ஸ் அட் எ கோஸ்ட் ஒப் ரஸ் ௧.௩௦ கரூர் பிரோம் எ கேரளா-பசெது கம்பெனி, அன் ஒபிபிசியால் ஒப் த டிரஸ்ட் டோல்ட் படி.

த போஅத்ஸ், பிட்டேது வித் ௧௫௦ ஹப் என்கிநேஸ், கேன் ற்றவேல் அட் எ ஸ்பீட் ஒப் ௨௦ க்நோத்ஸ் பேர் தௌர். எ ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ரம்மே வௌல்து பே சார்டேது ஒஉட் டு ஒபெரடே த போஅத்ஸ் இன் அன் எபிபிக்டிவே மன்னேர் சோ தட் ஆல் த இஸ்லாண்ட்ஸ் குலத் பே கோவேறேது அண்ட் அன் எபிபிசிஎன்ட் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் வாஸ் ப்ரோவிதேது டு தேம், த ஒபிபிசியால் சிட்.த நியூ போஅத்ஸ் ஆர் மச் பாச்டேர் அண்ட் குலத் ரேஅச் த ஸ்போட் இன் கேஸ் ஒப் கம்ப்ளைன்ட் ஃஉஇக்க்ல்ய், த ஒபிபிசியால் சிட்.

10:33 PM

தமிழ் டிகேர்ஸ் 'ஓபன்' டு பீஸ் தலக்

ஸ்ரீ லங்க'ச தமிழ் டிகேர்ஸ் ஆர் ஓபன் டு ரேச்டர்திங் பீஸ் தலக் வித் த கோவேர்ந்மேன்ட், எ சீனியர் ஒபிபிசியால் வித் த செபரடிச்த்ஸ் ஹாஸ் சிட்.

பலசிங்க்சம் நடேசன், த டிகேர்ஸ் பொலிடிகல் சீப், மாடே த ச்டடேமேன்ட் டு த அச்சொசியாடேது பிரஸ் நேவ்ஸ் ஏஜென்சி அச த அறமி காங்டினுஎது அன் ஒபிபின்சிவே இன் த நோர்த் ஐமேட் அட் ச்ருஷிங் த குரூப்.

"வி ஹவே அல்வய்ஸ் பீன் ரெடி போர் பீஸ் தலக், பட் த ஸ்ரீ லங்கன் கோவேர்ந்மேன்ட் ஹாஸ் பீன் அல்வய்ஸ் இன்சிச்டிங் ஆன் எ மிலிடரி சொளுடின்," ஹி சிட்.

த டூ சிட்ஸ் ஹவே பீன் பாட்டலிங் போர் மோர் தன் ௨௫ எஅர்ஸ் ஓவர் த தமிழ் டிகேர்ஸ்' டேமாந்து போர் அன் இண்டேபெண்டேன்ட் ஸ்டேட் போர் மைனாரிட்டி தமிழ் இன் த நோர்த் அண்ட் ஈஸ்ட் ஒப் த இந்தியன் ஒசெஅன் இச்லாந்து நாடின்.

த மிலிடரி புஷ் தீப் இந்தோ த செபரடிச்த்ஸ்' ஹெஅர்த்லாந்து இன் ரேசென்ட் மொந்த்ஸ் ஹாஸ் போர்செட் த தமிழ் டிகேர்ஸ் டு ரேற்றேஅட் பிரோம் வசத் அரேஅஸ் தே ஒன்சே கோன்றோல்லேது, அண்ட் த கோவேர்ந்மேன்ட் ஹாஸ் சிட் இட் எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் டு பினிஷ் ஆப் த குரூப் இன் த கமிங் மொந்த்ஸ்.

ஹோவேவேர், பலசிங்க்சம் நடேசன் சிட் த குரூப் திட் நாட் பெளிஎவே இட் வாஸ் பாசிங் இம்மிநேன்ட் தேபிஅட்.

"வி ஹவே மாடே செவேறல் ச்ற்றடேகிக் வித்ட்ரவல்ஸ் இன் ஆர்டர் டு சாவே த லிவேஷ் ஒப் ஒஉர் பெஒப்லே அண்ட் மைந்தின் த ச்ற்றேங்க்த் ஒப் ஒஉர் போர்செஸ். வென் த டைம் அண்ட் பழசே இஸ் காங்டுசிவே, வி வில் ரேகின் த லாந்து வி ஹவே லோச்ட்," ஹி சிட்.

--- அல்ஜழீர ---

8:55 PM

ல்ட்டே கார்ரிஎஸ் ஒஉட் தேச்பெரடே சுஇசிடே ப்லச்ட்

ல்ட்டே அபிடேர் இட்ஸ் இக்நொமிநிஔஸ் தேபிஅட் இன் கிளிநொச்சி ஹாஸ் கார்ரிஎது ஒஉட் எ தேச்பெரடே சுஇசிடே ப்லச்ட் இன் பிரோன்ட் ஒப் த ஏற் போர்சே கேம்ப் , ச்லவே இச்லாந்து டோவ்ன் த க.எ. கர்டிநேர் ரோடு அட் ௫.௧௫ திஸ் எவேநிங் (ஜன ௨).

பரிமாரி இந்வேச்டிகடிஒன்ஸ் ஹவே ரேவேஅலேது தட் த சுஇசிடே போம்பேர் ஹாத் ற்றிஎது டு எனத் த ஏற் போர்சே கேம்ப் பட் ப்றேவேண்டேது பி த ஐர்மேன் அட் த என்ற்றன்சே. த எக்ஸ்ப்லோசின் ஹாஸ் காசெட் டமகேஸ் டு எ பப்ளிக் ற்றன்ச்போர்ட் பஸ் ப்ளையிங் பிரோம் மொரடுவா டு பெறத். டூ பெஒப்லே ஹவே பீன் கில்லேது அண்ட் ௨௨ ஒதேர்ஸ் சுபிபிறேது இந்சுரிஎஸ் இன் த எக்ஸ்ப்லோசின். த இன்சுறேது ஹவே பீன் அட்மிட்டேது டு த நேஷனல் ஹோச்பிடல், கொலோம்போ.

மேஅன்வ்திலே, எ பெர்சன் சுச்பெச்டேது டு ஹவே அக்கொம்பநிஎட் த சுஇசிடே போம்பேர் ஹாஸ் பீன் அர்றேச்டேது பி த ஏற் மென்.

தேபின்சே ஒப்செர்வேர்ஸ் கால் த லேட்டஸ்ட் போமப் ப்லச்ட் ஒப் த ல்ட்டே எ தேச்பெரடே ரெஅக்திஒந் டு இட்ஸ் நேஅரிங் தேபிஅட். ஆன் சண்டே (டேக் ௨௮) ல்ட்டே கார்ரிஎது ஒஉட் சிமிள்ளர் சுஇசிடே ப்லச்ட் க்ளோஸ் டு எ ரோமன் காதொலிக் சர்ச் அட் வடடல கில்லிங் ௬ பெஒப்லே அண்ட் வௌண்டிங் ௨௯ ஒதேர்ஸ்.

11:05 AM

கிளிநொச்சி இன் அறமி கொன்றோல்?உன்கோம்பிர்மேது சோர்ஸ் செ கிளிநொச்சி டவுன் இன் அறமி கொன்றோல். மிலிடெரி சோர்ஸ் சிட் தட் த த்ரூப்ஸ் ஆர் போயசெது டு காப்டுரே கிளிநொச்சி, த ல்ட்டே பொலிடிகல் அண்ட் மிலிடரி எபிசெண்டேர் இன் எ பெவ் ஹௌர்ஸ் டைம்.

10:05 AM

இலம்பெரியன் தேஅது

த எலேக்ட்ரோனிக் வார்பாரே (ஏ) சௌர்செஸ் காங்பிர்மேது தட் அன் ல்ட்டே'ச சப்போர்ட் குரூப் கமாண்டர், க்நோவ்ன் அச இலம்பெரியன், வதோ கோம்மண்டேது த பரந்தன் பத்தலே வாஸ் கில்லேது இன் பிஎர்சே பிக்த்டிங் என்சுஎது ஆன் ௩௧ டிசம்பர். ஹி வாஸ் லட் கிவேன் த ஸெல்ப்-ச்ட்டிலேது 'லட். கோலோநேல்' ரேங்க், ஏ சௌர்செஸ் புர்தேர் காங்பிர்மேது சிடிங் ல்ட்டே கம்முநிகாடின் சந்நேல்ஸ்.

5:25 AM

செய்ளின்கோ இன்சூரன்ஸ் தரதேது

த கொலோம்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட் ச்லோசெது த இயர் வித் எ ப் எச்டேர்டே வித் டுர்நோவேர் ரேஅசிங் ரஸ்.௨௦௮.௫, உப பிரோம் த ப்ரெவிஔஸ் டே’ச ரஸ்.௯௭.௪ மில்லியன் வித் போத இன்டிசெஸ் டூ மோவிங் உப – த ஆல் ஷேர் பரிசே இண்டெக்ஸ் பி ௧௮.௪௮ போயன்த்ஸ் (௧.௨௫) வதிலே த மிலங்க கைநேது ௧௯.௩௧ போயன்த்ஸ் (௧.௨௦).
செய்ளின்கோ இன்சூரன்ஸ் ஒபெநேது ற்றடிங் எச்டேர்டே வித் எ பிக் பார்சல் ஒப் ௨௬௩,௦௦௦ சார்ஸ் ற்றதேது அட் ரஸ்.௧௫௦, டோவ்ன் ரஸ்.௨௫ பிரோம் த ப்ரெவிஔஸ் க்ளோஸ் வித் டூ மோர் பர்செல் ஒப் ௯௦,௦௦௦ அண்ட் ௬௦,௦௦௦ டன் இன் எஅர்லி அபிடேர்நூன் ற்றடிங் அட் ரஸ்.௧௭௫.

த ஷேர் ஹிட் ரஸ்.௨௦௦ ஷோர்த்லி தேறேஅபிடேர் அண்ட் சொமே பிக்கிஷ் பர்செல், டூ ஒப் ஓவர் ௧௧,௦௦௦ சார்ஸ் எஅச், ஒன் ஒப் ௩௧,௫௦௦ அண்ட் ஒன் ஒப் ௪௪,௨௦௦ வேறே ற்றதேது அட் திஸ் பரிசே பெபிபூர் மார்க்கெட் ச்லோசெது போர் த டே அண்ட் த இயர்.

எ டோடல் ஒப் ஓவர் ௦.௫ மில்லியன் செய்ளின்கோ, ற்றடிங் பெட்வீன் ரஸ்.௧௫௦ அண்ட் ரஸ்.௨௦௦, ச்லோசெது அட் ரஸ்.௨௦௦ கிணிங் ரஸ்.௧௨ அண்ட் கேநேரடிங் எ டுர்நோவேர் ஒப் ரஸ்.௧௰.௬ மில்லியன். அதர் செய்ளின்கோ கோம்ப்ப்ஸ் தட் ற்றதேது இன் சொமே ஃஉஅந்தித்ய் எச்டேர்டே இன்ச்ளுதேது நான்-வோடிங் சார்ஸ் ஒப் செய்ளின்கோ இன்சூரன்ஸ் வ்சிச் ற்றதேது பெட்வீன் ரஸ்.௧௨௦ அண்ட் ரஸ்.௧௪௫ கிணிங் ரஸ்.௩௨.௫௦ டு க்ளோஸ் அட் ரஸ்.௧௪௫ ஆன் ௨௧,௪௦௦ சார்ஸ் ற்றதேது.

செய்ளின்கோ செயலன் தேவேலோப்மேன்ட் சா ௦.௪ மில்லியன் ஒப் இட்ஸ் ஒன்-௦ருபே சார்ஸ் ற்றதேது பெட்வீன் ரஸ்.௪ அண்ட் ரஸ்.௪.௬௦ கிணிங் ௭௦ சென்ட்ஸ் டு க்ளோஸ் அட் ரஸ்.௪.௪௦. செய்ளின்கோ ஹௌசிங் அண்ட் த பினன்சே காங்பிர்மேது எச்டேர்டே தட் மர். லலித் கொடேலவ்ள காங்டினுஎஸ் டு பே த சேர்மன் ஒப் தேசே டூ கோம்ப்ப்ஸ்.

8:59 PM

மிஹின் பிளிஎஸ் அகின்…

ஸ்டேட் ஒவ்நேது ஏற் லிநேர் மிஹின் லங்க கோம்மேன்செது இட்ஸ் கமர்ஷியல் பிளிக்ட் டு துபாய் டுடே, வித் எ ஒஎஇந்க் ௭௩௭-௮௦௦ சிங்கள் கிளாஸ் ௧௮௬ செஅடேர் ஐர்ச்ரபிட். சிவில் அவியாடின் மினிச்டெர் சரத் குமார குணரத்னே, மிஹின் லங்க ஏஓ கபில சந்திரசேன அண்ட் செவேறல் அதர் ஒபிபிசியால்ஸ் அட்டேந்து அட் த செறேமோனி

8:34 PM

சாங்க்ஸ் இன் காபினெட்


மினிச்டெர் ஒப் இன்வேச்த்மேன்ட் ப்ரோமொடின் அண்ட் என்டேர்ப்ரிசே தேவேலோப்மேன்ட், திர. சரத் அமுனுகம இஸ் டு பே அப்பொஇந்தெட் அச மினிச்டெர் ஒப் பப்ளிக் அட்மிநிச்ற்றடின் வதிலே த மினிச்டெர் ஒப் மாஸ் மீடியா அண்ட் ஈந்பொர்மதிஒந், அனுரா பிரியதர்ஷன யப இஸ் டு டேக் ஓவர் அச மினிச்டெர் ஒப் இன்வேச்த்மேன்ட் ப்ரோமொடின் அண்ட் என்டேர்ப்ரிசே தேவேலோப்மேன்ட்.

8:32 PM

ஸ்ரீ லங்க அறமி ரேகாப்டுறேஸ் இரணமடு ஜங்ஷன் அண்ட் பரந்தன்

த்ரூப்ஸ் ஒப் த அறமி'ச ௫௭ டிவிசின் லிபெரடேது த இரணமடு ஜங்ஷன் திஸ் மோர்னிங் (ஜன ௦௧) ஹாட் ஆன் த ஹீல்ஸ் ஒப் த லிபெரடின் ஒப் பரந்தன் பி தசக் போர்சே இ த்ரூப்ஸ், அச்கோர்டிங் டு தேபின்சே சௌர்செஸ்.த்ரூப்ஸ் ஒப் த அறமி'ச தசக் போர்சே ௧ காப்டுறேது த கி ல்ட்டே கர்ரிசொன் ஒப் பரந்தன் எஅர்லி
திஸ் மோர்னிங் (ஜனவரி ௧), தகிங் கொன்றோல் ஒப் பரந்தன் ஜங்ஷன் அண்ட் இட்ஸ் சுர்ரௌண்டிங் அரேஅஸ், அச்கோர்டிங் டு தேபின்சே சௌர்செஸ். திஸ் இஸ் த பிரஸ்ட் டைம் இன் எ தேகடே தட் த ஏரியா ஹாஸ் கம் அண்டர் கோவேர்ந்மேன்ட் கொன்றோல்.
சனன் ரிப்போர்ட்:

"ஸ்ரீ லங்க'ச அறமி சிட் துர்ச்டி இட் ஹாத் ரேகாப்டுறேது த நோர்தேர்ன் டவுன் ஒப் பரந்தன், ப்ரிங்கிங் கோவேர்ந்மேன்ட் த்ரூப்ஸ் வித்தின் ௩ கம் (௨ மில்ஸ்) ஒப் த ஒனேடிமே பவர் சென்டெர் ஒப் த தமிழ் டைகர் ரெபெல் மொவேமேன்ட்.பரந்தன் இஸ் லோகாடேது ஆன் எ ஹிக்வே காங்நேக்டிங் த நோர்தேர்ன் ஜபிபின பெநின்சுல டு த குன்றி'ச மைன்லாந்து, அபௌட் ௫௭௫ கம் (௩௬௦ மில்ஸ்) நோர்த் ஒப் கொலோம்போ அண்ட் ௨.௫ மில்ஸ் பிரோம் கிளிநொச்சி -- உண்டில் ரேசென்த்லி த ரெபெல் காபிடல்.
த காப்டுறேது டவுன் லிஎஸ் பெட்வீன் கிளிநொச்சி டு த சவுத் அண்ட் த எலேப்தன்ட் பாஸ், வ்சிச் ரேமைன்ஸ் எ ரெபெல் ச்ற்றோங்க்தொல்து, டு த நோர்த்.த டிகேர்ஸ் ரன் எ பரல்லேல் அட்மிநிச்ற்றடின் பிரோம் கிளிநொச்சி வித் தெயர் ஓவன் போலீஸ் போர்சே, கொர்த்ஸ், ப்ரிசொன்ஸ் அண்ட் தஷெஸ். அபிடேர் கோவேர்ந்மேன்ட் த்ரூப்ஸ் லுன்செது எ நியூ புஷ் அகைன்ச்ட் த ரேபெல்ஸ் இன் த பால், த செபரடிச்த்ஸ் மொவேது தெயர் நேர்வே சென்டெர் அண்ட் லோகிச்டிச்ஸ் பசெஸ் டு த முல்லைடிவு டிச்ற்றிச்ட், ஆன் த நோர்தேஅச்டேர்ன் காசட்.ஸ்ரீ லங்கன் த்ரூப்ஸ் ஹவே பீன் ஆன் த ஔத்ஸ்கிர்த்ஸ் ஒப் கிளிநொச்சி போர் மோர் தன் எ மோனத்.
அறமி சௌர்செஸ் டோல்ட் சனன் தேரே வாஸ் ஹெஅவி பிக்த்டிங் பெட்வீன் த்ரூப்ஸ் அண்ட் ரேபெல்ஸ் வேட்நேச்டி அச த்ரூப்ஸ் ற்றிஎது டு கிராஸ் த எ-௯ ஹிக்வே, வ்சிச் லினக்ஸ் த பெநின்சுல டு கொலோம்போ."வென் வி பிரேக் த்ரௌக் அண்ட் மோவே புர்தேர், இட் குலத் பே எ டேர்ரிப்லே ப்லொவ் டு த ரேபெல்ஸ்," ஒன் சோர்ஸ் அட்தேது"