10:33 PM

தமிழ் டிகேர்ஸ் 'ஓபன்' டு பீஸ் தலக்

ஸ்ரீ லங்க'ச தமிழ் டிகேர்ஸ் ஆர் ஓபன் டு ரேச்டர்திங் பீஸ் தலக் வித் த கோவேர்ந்மேன்ட், எ சீனியர் ஒபிபிசியால் வித் த செபரடிச்த்ஸ் ஹாஸ் சிட்.

பலசிங்க்சம் நடேசன், த டிகேர்ஸ் பொலிடிகல் சீப், மாடே த ச்டடேமேன்ட் டு த அச்சொசியாடேது பிரஸ் நேவ்ஸ் ஏஜென்சி அச த அறமி காங்டினுஎது அன் ஒபிபின்சிவே இன் த நோர்த் ஐமேட் அட் ச்ருஷிங் த குரூப்.

"வி ஹவே அல்வய்ஸ் பீன் ரெடி போர் பீஸ் தலக், பட் த ஸ்ரீ லங்கன் கோவேர்ந்மேன்ட் ஹாஸ் பீன் அல்வய்ஸ் இன்சிச்டிங் ஆன் எ மிலிடரி சொளுடின்," ஹி சிட்.

த டூ சிட்ஸ் ஹவே பீன் பாட்டலிங் போர் மோர் தன் ௨௫ எஅர்ஸ் ஓவர் த தமிழ் டிகேர்ஸ்' டேமாந்து போர் அன் இண்டேபெண்டேன்ட் ஸ்டேட் போர் மைனாரிட்டி தமிழ் இன் த நோர்த் அண்ட் ஈஸ்ட் ஒப் த இந்தியன் ஒசெஅன் இச்லாந்து நாடின்.

த மிலிடரி புஷ் தீப் இந்தோ த செபரடிச்த்ஸ்' ஹெஅர்த்லாந்து இன் ரேசென்ட் மொந்த்ஸ் ஹாஸ் போர்செட் த தமிழ் டிகேர்ஸ் டு ரேற்றேஅட் பிரோம் வசத் அரேஅஸ் தே ஒன்சே கோன்றோல்லேது, அண்ட் த கோவேர்ந்மேன்ட் ஹாஸ் சிட் இட் எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் டு பினிஷ் ஆப் த குரூப் இன் த கமிங் மொந்த்ஸ்.

ஹோவேவேர், பலசிங்க்சம் நடேசன் சிட் த குரூப் திட் நாட் பெளிஎவே இட் வாஸ் பாசிங் இம்மிநேன்ட் தேபிஅட்.

"வி ஹவே மாடே செவேறல் ச்ற்றடேகிக் வித்ட்ரவல்ஸ் இன் ஆர்டர் டு சாவே த லிவேஷ் ஒப் ஒஉர் பெஒப்லே அண்ட் மைந்தின் த ச்ற்றேங்க்த் ஒப் ஒஉர் போர்செஸ். வென் த டைம் அண்ட் பழசே இஸ் காங்டுசிவே, வி வில் ரேகின் த லாந்து வி ஹவே லோச்ட்," ஹி சிட்.

--- அல்ஜழீர ---

8:55 PM

ல்ட்டே கார்ரிஎஸ் ஒஉட் தேச்பெரடே சுஇசிடே ப்லச்ட்

ல்ட்டே அபிடேர் இட்ஸ் இக்நொமிநிஔஸ் தேபிஅட் இன் கிளிநொச்சி ஹாஸ் கார்ரிஎது ஒஉட் எ தேச்பெரடே சுஇசிடே ப்லச்ட் இன் பிரோன்ட் ஒப் த ஏற் போர்சே கேம்ப் , ச்லவே இச்லாந்து டோவ்ன் த க.எ. கர்டிநேர் ரோடு அட் ௫.௧௫ திஸ் எவேநிங் (ஜன ௨).

பரிமாரி இந்வேச்டிகடிஒன்ஸ் ஹவே ரேவேஅலேது தட் த சுஇசிடே போம்பேர் ஹாத் ற்றிஎது டு எனத் த ஏற் போர்சே கேம்ப் பட் ப்றேவேண்டேது பி த ஐர்மேன் அட் த என்ற்றன்சே. த எக்ஸ்ப்லோசின் ஹாஸ் காசெட் டமகேஸ் டு எ பப்ளிக் ற்றன்ச்போர்ட் பஸ் ப்ளையிங் பிரோம் மொரடுவா டு பெறத். டூ பெஒப்லே ஹவே பீன் கில்லேது அண்ட் ௨௨ ஒதேர்ஸ் சுபிபிறேது இந்சுரிஎஸ் இன் த எக்ஸ்ப்லோசின். த இன்சுறேது ஹவே பீன் அட்மிட்டேது டு த நேஷனல் ஹோச்பிடல், கொலோம்போ.

மேஅன்வ்திலே, எ பெர்சன் சுச்பெச்டேது டு ஹவே அக்கொம்பநிஎட் த சுஇசிடே போம்பேர் ஹாஸ் பீன் அர்றேச்டேது பி த ஏற் மென்.

தேபின்சே ஒப்செர்வேர்ஸ் கால் த லேட்டஸ்ட் போமப் ப்லச்ட் ஒப் த ல்ட்டே எ தேச்பெரடே ரெஅக்திஒந் டு இட்ஸ் நேஅரிங் தேபிஅட். ஆன் சண்டே (டேக் ௨௮) ல்ட்டே கார்ரிஎது ஒஉட் சிமிள்ளர் சுஇசிடே ப்லச்ட் க்ளோஸ் டு எ ரோமன் காதொலிக் சர்ச் அட் வடடல கில்லிங் ௬ பெஒப்லே அண்ட் வௌண்டிங் ௨௯ ஒதேர்ஸ்.

11:05 AM

கிளிநொச்சி இன் அறமி கொன்றோல்?உன்கோம்பிர்மேது சோர்ஸ் செ கிளிநொச்சி டவுன் இன் அறமி கொன்றோல். மிலிடெரி சோர்ஸ் சிட் தட் த த்ரூப்ஸ் ஆர் போயசெது டு காப்டுரே கிளிநொச்சி, த ல்ட்டே பொலிடிகல் அண்ட் மிலிடரி எபிசெண்டேர் இன் எ பெவ் ஹௌர்ஸ் டைம்.

10:05 AM

இலம்பெரியன் தேஅது

த எலேக்ட்ரோனிக் வார்பாரே (ஏ) சௌர்செஸ் காங்பிர்மேது தட் அன் ல்ட்டே'ச சப்போர்ட் குரூப் கமாண்டர், க்நோவ்ன் அச இலம்பெரியன், வதோ கோம்மண்டேது த பரந்தன் பத்தலே வாஸ் கில்லேது இன் பிஎர்சே பிக்த்டிங் என்சுஎது ஆன் ௩௧ டிசம்பர். ஹி வாஸ் லட் கிவேன் த ஸெல்ப்-ச்ட்டிலேது 'லட். கோலோநேல்' ரேங்க், ஏ சௌர்செஸ் புர்தேர் காங்பிர்மேது சிடிங் ல்ட்டே கம்முநிகாடின் சந்நேல்ஸ்.

5:25 AM

செய்ளின்கோ இன்சூரன்ஸ் தரதேது

த கொலோம்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட் ச்லோசெது த இயர் வித் எ ப் எச்டேர்டே வித் டுர்நோவேர் ரேஅசிங் ரஸ்.௨௦௮.௫, உப பிரோம் த ப்ரெவிஔஸ் டே’ச ரஸ்.௯௭.௪ மில்லியன் வித் போத இன்டிசெஸ் டூ மோவிங் உப – த ஆல் ஷேர் பரிசே இண்டெக்ஸ் பி ௧௮.௪௮ போயன்த்ஸ் (௧.௨௫) வதிலே த மிலங்க கைநேது ௧௯.௩௧ போயன்த்ஸ் (௧.௨௦).
செய்ளின்கோ இன்சூரன்ஸ் ஒபெநேது ற்றடிங் எச்டேர்டே வித் எ பிக் பார்சல் ஒப் ௨௬௩,௦௦௦ சார்ஸ் ற்றதேது அட் ரஸ்.௧௫௦, டோவ்ன் ரஸ்.௨௫ பிரோம் த ப்ரெவிஔஸ் க்ளோஸ் வித் டூ மோர் பர்செல் ஒப் ௯௦,௦௦௦ அண்ட் ௬௦,௦௦௦ டன் இன் எஅர்லி அபிடேர்நூன் ற்றடிங் அட் ரஸ்.௧௭௫.

த ஷேர் ஹிட் ரஸ்.௨௦௦ ஷோர்த்லி தேறேஅபிடேர் அண்ட் சொமே பிக்கிஷ் பர்செல், டூ ஒப் ஓவர் ௧௧,௦௦௦ சார்ஸ் எஅச், ஒன் ஒப் ௩௧,௫௦௦ அண்ட் ஒன் ஒப் ௪௪,௨௦௦ வேறே ற்றதேது அட் திஸ் பரிசே பெபிபூர் மார்க்கெட் ச்லோசெது போர் த டே அண்ட் த இயர்.

எ டோடல் ஒப் ஓவர் ௦.௫ மில்லியன் செய்ளின்கோ, ற்றடிங் பெட்வீன் ரஸ்.௧௫௦ அண்ட் ரஸ்.௨௦௦, ச்லோசெது அட் ரஸ்.௨௦௦ கிணிங் ரஸ்.௧௨ அண்ட் கேநேரடிங் எ டுர்நோவேர் ஒப் ரஸ்.௧௰.௬ மில்லியன். அதர் செய்ளின்கோ கோம்ப்ப்ஸ் தட் ற்றதேது இன் சொமே ஃஉஅந்தித்ய் எச்டேர்டே இன்ச்ளுதேது நான்-வோடிங் சார்ஸ் ஒப் செய்ளின்கோ இன்சூரன்ஸ் வ்சிச் ற்றதேது பெட்வீன் ரஸ்.௧௨௦ அண்ட் ரஸ்.௧௪௫ கிணிங் ரஸ்.௩௨.௫௦ டு க்ளோஸ் அட் ரஸ்.௧௪௫ ஆன் ௨௧,௪௦௦ சார்ஸ் ற்றதேது.

செய்ளின்கோ செயலன் தேவேலோப்மேன்ட் சா ௦.௪ மில்லியன் ஒப் இட்ஸ் ஒன்-௦ருபே சார்ஸ் ற்றதேது பெட்வீன் ரஸ்.௪ அண்ட் ரஸ்.௪.௬௦ கிணிங் ௭௦ சென்ட்ஸ் டு க்ளோஸ் அட் ரஸ்.௪.௪௦. செய்ளின்கோ ஹௌசிங் அண்ட் த பினன்சே காங்பிர்மேது எச்டேர்டே தட் மர். லலித் கொடேலவ்ள காங்டினுஎஸ் டு பே த சேர்மன் ஒப் தேசே டூ கோம்ப்ப்ஸ்.