5:36 PM

லேச்ஸ் தன் ௨,௦௦௦ டிகேர்ஸ் லேபிட்

அறமி கமாண்டர் லட் கேன் சரத் பொன்சேக சிட் தட் த டிகேர்ஸ் ஆர் பிக்த்டிங் எ லோசிங் பத்தலே அண்ட் நொவ் தே ஆர் பெசிஎகேது இன் அன் ஏரியா எவென் ச்மல்லேர் டு தொப்பிகல அண்ட் தேரே ஆர் ஒன்லி அபௌட் ௧௭௦௦-௧௯௦௦ ரேமைநிங் வித் த ஒர்கநிசடின்.

த கமாண்டர் வாஸ் அட்ட்றேச்சிங் த காபினெட் மிநிச்டேர்ஸ், டாப் பிராசஸ் ஒப் த செக்யூரிட்டி போர்செஸ், அண்ட் கோவேர்ந்மேன்ட் ஒபிபிசியால்ஸ் அட் த ப்றேசிதேன்தியால் செச்றேடரியாட் எக்ஸ்ப்றேச்செது காங்பிதேன்சே தட் த வார் வௌல்து கம் டு அன் எண்டு இன் லேச்ஸ் தன் ஒன் இயர்.

"நொவ் த த்ரூப்ஸ் ஆர் மோவிங் நோர்த்வர்ட்ஸ் பிரோம் கிளிநொச்சி டோவர்ட்ஸ் எலேப்தன்ட் பாஸ் அண்ட் தே ஆர் ஒன்லி ௨க்ம் அவே பிரோம் த ஏரியா வதிலே த ௫௯ டிவிசின் இஸ் மோவிங் க்ளோஸ் டு முல்லைடிவு அண்ட் தே ஆர் ஒன்லி பிவே கம் பிரோம் த செபட டைகர் ச்ற்றோங்க்தொல்து," த அறமி கமாண்டர் சிட்.

எச்டேர்டே அறௌந்து ௬௦ சிவிலியன்ஸ் மொவேது இன் டு த கோவேர்ந்மேன்ட் கோன்றோல்லேது அரேஅஸ் பிரோம் த டைகர் ஹெல்த் அரேஅஸ் ஆன் துர்ச்டி த அறமி ஹண்டேது ஓவர் ௩௫ போடிஎஸ் ஒப் லடே க்ரேஸ் வதோ வேறே கில்லேது இன் பத்தலே டு த இச்ர்க் ஹி சிட்.

த்ரூப்ஸ் ஹவே ப்றேஅசெது அன் ௮௦௦ மேற்றே ஏரியா ஒப் த பந்து அண்ட் திடச் பில்ட் பி த டிகேர்ஸ் டு த்வர்ட் த அட்வன்சிங் த்ரூப்ஸ் இன் ஏரியா க்ளோஸ் டு முல்லைடிவு ஹி சிட். லட் கேன் பொன்சேக சிட் தட் த த்ரூப்ஸ் மாடே மனி சச்ரிபிசெஸ் எ லோட் ஒப் ப்ளூட் சேது இன் அச்சிஎவிங் திஸ் விக்டரி போர் த நாடின்.

தே பௌக்த்ட் அகைன்ச்ட் த டேர்ரோரிச்த்ஸ் எவென் வென் த தேரரின் வாஸ் கோம்ப்லேடேலி அண்டர் வாட்டர், வாடிங் அச்ரோச்ஸ் நேசக் தீப் இன் வாட்டர் அண்ட் சொமே ஒப் த சொல்டிஎர்ஸ் காட் ட்ரோவ்நேது. பட் தே வேறே உண்டுண்டேது அண்ட் தே பௌக்த்ட் வித் கிரிட் அண்ட் தேடேர்மினடின் அகைன்ச்ட் ஆல் ஓட்ஸ் ஹி சிட்.

"வென் சொமே பெஒப்லே வேறே செலேப்ரடிங் த தவன் ஒப் த நியூ இயர் இன் கொலோம்போ த வலியான்ட் த்ரூப்ஸ் வதோ ஸ்பென்ட் ச்லீப்லேச்ஸ் நிக்த்த்ஸ் காப்டுறேது பரந்தன் அட் மிட் நைட் ஆன் ௩௧ டிசம்பர்," லட் கேன் பொன்சேக சிட்.

த அரேஅஸ் வ்சிச் ஹவே பீன் ரே-காப்டுறேது பி த த்ரூப்ஸ் ஆர் நொவ் பெஇங் தேவேலோப்மேன்ட் பி த கோவேர்ந்மேன்ட் பட் டுரிங் த அபோர்திவே செஅசெபிரே அக்ரீமென்ட் தேரே வாஸ் நோ தேவேலோப்மேன்ட் இன் தேசே அரேஅஸ் த கமாண்டர் சிட்.

த வார் அகைன்ச்ட் த ல்ட்டே ரேகோம்மேன்செது இன் த நோர்த் வதிலே த போர்செஸ் வேறே ச்மேல்லிங் விக்டரி இன் தொப்பிகல அண்ட் த ஈஸ்ட் இன் லேட் ௨௦௦௫ டிசம்பர் ஹி சிட். வி ஹாத் எ மிஷன் அண்ட் எ விசின் வ்சிச் வாஸ் டு தேபிஅட் த ல்ட்டே அண்ட் கோம்ப்லேடேலி ஏறடிகாடே டேர்ரோரிசம் பிரோம் த குன்றி ஹி போயண்டேது ஒஉட்.

த த்ரூப்ஸ் கோம்மேன்செது தெயர் ஒபெரடிஒன்ஸ் பிரோம் வவுனியா வித் த ௫௭ டிவிசின் அண்ட் த தசக் போர்சே ௧ அண்ட் மொவேது டோவர்ட்ஸ் மது. டூ மொந்த்ஸ் அகோ த த்ரூப்ஸ் லிபெரடேது பூநேரின் துஸ் ஒபெநிங் உப எ லாந்து ரூட் பிரோம் மன்னர் டு ஜபிபின அபிடேர் ௨௩ எஅர்ஸ் த கமாண்டர் சிட்.

5:31 PM

போமப் எக்ஸ்ப்லோசின் நேஅர் ரெட் ஒஸஃஉஎ

எ மைனர் போமப் எக்ஸ்ப்லோசின் வாஸ் ரேபோர்டேது நேஅர் த ரெட் ஒஸஃஉஎ அட் பங்கச்ள ஸ்ட்ரீட், பேட்ட, டுடே (ஜன ௩) அட் அறௌந்து ௪.௫௫ப்.ம.

டூ பெஒப்லே ஹவே சுச்டைநேது மைனர் டமகேஸ் பே டு த எக்ஸ்ப்லோசின், ஒஉர் கோர்றேச்போண்டேன்ட் சிட் ரேபோர்திங் பிரோம் த ப்லச்ட் சைட்.

6:38 AM

கோதபாய அச்க்ஸ் ல்ட்டே டு சுர்றேண்டேர்

தேபின்சே செச்றேடரி கோதபாய ராஜபக்ச எச்டேர்டே சிட் தட் த அறமி ஹாத் கட் ஆப் கிளிநொச்சி பிரோம் த்ரீ டிறேச்டிஒன்ஸ் அண்ட் வாஸ் போயசெது டு ஓவர்ருன் த டவுன்.

எ காங்பிதேன்ட் ராஜபக்ச சிட் தட் வித் துர்ச்டி’ச (ஜன. ௧) லிபெரடின் ஒப் பரந்தன் அண்ட் இரணமடு ஜங்ஷன், த அறமி ஹாத் தகேன் உப போசிடிஒன்ஸ் நோர்த், வெஸ்ட் அண்ட் சவுத் ஒப் கிளிநொச்சி.

"கிளிநொச்சி இஸ் வுல்நேரப்லே அண்ட் தெயர் ரேசிச்டன்சே வில் கோள்ளப்சே இன் எ பெவ் டயஸ்," ஹி சிட், எக்ஸ்ப்றேச்சிங் காங்பிதேன்சே ஒப் விபின் ஒஉட் த ரேமைநிங் ல்ட்டே பசெஸ் இன் த நோர்தேர்ன் தியர் ஒப் ஒபெரடிஒன்ஸ் வித்தின் மொந்த்ஸ். தேச்ளிநிங் டு டிச்கிச்ஸ் எ போச்சிப்லே டைம்-பரமே போர் த அறமி டு கோம்ப்லேடே மேஜர் கிரௌந்து ஒபெரடிஒன்ஸ், ஹி சிட் த எனேமி கொல்டன்’த லாஸ்ட் லாங் பே டு த அப்சென்சே ஒப் பிரெஷ் றேச்ருஇத்ஸ் அண்ட் அன் உநிண்டேர்ருப்டேது செபட சப்ளை ரூட் டு ரேப்லேநிஷ் இட்ஸ் அர்செனால்.

காங்ற்றரி டு ல்ட்டே லேஅதேர் வெலுபிள்ளை பிரபாகரன்’ச ரேசென்ட் கிளைம் தட் த லிபெரடின் ஒப் கிளிநொச்சி வாஸ் எ டய்ட்றேஅம் ஒப் ப்றேசிதேன்ட் மஹிந்தா ராஜபக்ச, இட் வௌல்து பெகோமே எ ரேஅளிட்டி சூன், ஹி சிட்.

6:37 AM

சந்திரிகா குமாரதுங்க செல்ல்ஸ் ஹேர் லுஷுர்ய் புந்கலொவ்

போர்மேர் ப்றேசிதேன்ட் சந்திரிகா குமாரதுங்க ஹாத் சொல்து ஹேர் லுஷுர்ய் புந்கலொவ் அட் ஹோரகோள்ள. த ஹௌஸ், பில்ட் ஓவர் எ தேகடே அகோ, நேஅர் த ஓல்ட் சங்கபோதி வித்யாலய, ஆன் எ பிளாட் ஒப் லாந்து கிவேன் பி ம்ர்ஸ். சிறிமாவோ பண்டரனைகே, ஹாத் பீன் அகஃஉஇரெட் பி எ ஸ்ட்ரோங் ச்ல்பிப் சுப்போர்தேர். ஈந்பொர்மெட் சௌர்செஸ் இடெந்திபிஎட் த புஎர் அச த ப்ரொப்ரிஎதொர் ஒப் வெள்-க்நோவ்ன் எஅடேரி ஆன் த அதர் சைடு ஒப் ஹோரகோள்ள அலோன் த கொலோம்போ-கண்டி ரோடு.

6:35 AM

ஹிக்-ஸ்பீட் படகில் போஅத்ஸ் போர் விகில் இன் உல்ப் ஒப் மன்னர் பிஒச்ப்தேரே

இன் எ பிட் டு ப்ரோடேச்ட் த நடுரல் வேஅழ்த் ஒப் த ௨௧ இஸ்லாண்ட்ஸ் அண்ட் சுர்ரௌண்டிங் அரேஅஸ் ஒப் த உல்ப் ஒப் மன்னர் பிரோம் போஅசிங், பற்றோல்லிங் ஒப் த ஏரியா இஸ் பெஇங் பீபிது உப வித் த அட்டிடின் ஒப் த்ரீ ஹிக்-ஸ்பீட் போஅத்ஸ்.
த உல்ப் ஒப் மன்னர் பிஒச்ப்தேரே ரிசர்வ் டிரஸ்ட் (கோம்ப்ர்ட்) வௌல்து சூன் அகஃஉஇரெ த போஅத்ஸ் அட் எ கோஸ்ட் ஒப் ரஸ் ௧.௩௦ கரூர் பிரோம் எ கேரளா-பசெது கம்பெனி, அன் ஒபிபிசியால் ஒப் த டிரஸ்ட் டோல்ட் படி.

த போஅத்ஸ், பிட்டேது வித் ௧௫௦ ஹப் என்கிநேஸ், கேன் ற்றவேல் அட் எ ஸ்பீட் ஒப் ௨௦ க்நோத்ஸ் பேர் தௌர். எ ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ரம்மே வௌல்து பே சார்டேது ஒஉட் டு ஒபெரடே த போஅத்ஸ் இன் அன் எபிபிக்டிவே மன்னேர் சோ தட் ஆல் த இஸ்லாண்ட்ஸ் குலத் பே கோவேறேது அண்ட் அன் எபிபிசிஎன்ட் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் வாஸ் ப்ரோவிதேது டு தேம், த ஒபிபிசியால் சிட்.த நியூ போஅத்ஸ் ஆர் மச் பாச்டேர் அண்ட் குலத் ரேஅச் த ஸ்போட் இன் கேஸ் ஒப் கம்ப்ளைன்ட் ஃஉஇக்க்ல்ய், த ஒபிபிசியால் சிட்.