5:36 PM

த்ரூப்ஸ் எனத் ஒட்டுசுட்டான்

த்ரூப்ஸ் ஒப் தசக் போர்சே ௪ வதோ ஹவே காங்டினுஎது தெயர் அட்வன்செஸ் புர்தேர் நோர்த்வர்ட்ஸ் அபிடேர் காப்டுரிங் நடுங்கேணி ஹவே என்டேறேது ஒட்டுசுட்டான் டோவ்ன்ஷிப் பி திஸ் அபிடேர்நூன்.

அச்கோர்டிங் டு த லேட்டஸ்ட் இந்பொர்மதிஒந், த்ரூப்ஸ் ஒப் ௧௪ சிந்த ரேகிமேன்ட் (சர்) கோம்மண்டேது பி மேஜர் உ.ச.ந.கே பெரேரா அண்டர் கோம்மாந்து டு ௬௪௨ ப்ரிகடே கோம்மண்டேது பி லட். கோலோநேல் ப.த ஹத்னகோட என்டேறேது த ஒட்டுசுட்டான் டவுன் போல்லோவிங் த டயஸ் லாங் பிக்த்டிங் என்சுஎது இன் த ஏரியா.

6:11 AM

பேங்க் பிட்ச் ரத்ஸ்

இட் இஸ் இம்பெரடிவே போர் சவேர்ஸ் டு பிந்து ஒஉட் பிரோம் அன் இண்டேபெண்டேன்ட் திரட் பார்ட்டி த தேபாஉல்ட் ரிஸ்க் ஒப் த பிஷெட் இன்கோமே இன்வேச்த்மேன்ட் ப்ரிஒர் டு இன்வேச்டிங் எனி மோனே. இன் த அப்சென்சே ஒப் ரடிங்க்ஸ், தே வில் ஹவே டு மேக் தெயர் இன்வேச்த்மேன்ட் தேசிசின் புறேலி பசெது ஆன் ரேபுடடின் அண்ட் ஹிச்டோரிகால் பினன்சியால் இந்பொர்மதிஒந் ஒப் த போர்ரோவேர் தட் மே ஹவே லிட்டில் பெஅரிங் டு புடுரே பினன்சியால் கண்டிஷன் ஒப் த போர்ரோவேர். அல்தௌக் வரயௌஸ் இன்வேச்த்மேன்த்ஸ் ஆர் சொல்து உசிங் த வோர்ட் “குஅரன்டீது”, த போர்ரோவேர் இத்ஸெல்ப் கண்ணோட் கிவ் எ குஅரன்தீ, ஒன்லி எ பினன்சியால்லி ஸ்ட்ரோங் திரட் பார்ட்டி கேன் கிவ் எ குஅரன்தீ.

 1. நேஷனல் சவிங்க்ஸ் பேங்க் ஆபட(லக)
 2. ஹ்ச்ப்க் ஸ்ரீ லங்க பிரன்ச் ஆபட(லக)
 3. ஸ்டாண்டர்ட் சார்டேறேது பேங்க் ஆபட(லக)
 4. கமர்ஷியல் பேங்க் ஒப் சிலோன் பிளக் ஆ+(லக)
 5. பேங்க் ஒப் சிலோன் ஆ(லக)
 6. ட்பிச்க் பேங்க் ஆ(லக)
 7. நேஷனல் தேவேலோப்மேன்ட் பேங்க்(நடப்) பிளக் ஆ(லக)
 8. சம்பத் பேங்க் பிளக் ஆ-(லக)
 9. ட்பிச்க் வர்தன பேங்க் ஆ-(லக)
 10. ஹட்டன் நேஷனல் பேங்க் பிளக் ஆ-(லக)
 11. சென்ட்ரல் பினன்சே கம்பெனி பிளக் எ+(லக)
 12. ஸ்ரீ லங்க இன்சூரன்ஸ் கார்ப்பரேஷன் லத்து எ+(லக)
 13. அபன்ஸ் (பவத்) லிமிடெட் எ(லக)
 14. லங்க ஓரிக்ஸ் லேஅசிங் கம்பெனி பிளக் எ(லக)
 15. நடிஒன்ஸ் டிரஸ்ட் பேங்க் பிளக் எ(லக)
 16. பெஒப்லே’ச பேங்க் எ-(லக)
 17. செயலன் பேங்க் பிளக் ப்ப்ப்+(லக)
 18. உணின் பேங்க் ஒப் கொலோம்போ லிமிடெட் பப்+(லக)
 19. எடிரிசிங்க்தே டிரஸ்ட் இன்வேச்த்மேன்த்ஸ் லிமிடெட் ப+(லக)
 20. வல்லிபேல் பினன்சே லத்து. ப+(லக)

5:27 AM

த லேஅதேர்ஷிப் கிவேன் பி த ப்ரெசிடென்ட் ஹாத் பீன் எஷெம்ப்லர்ய்

உன்ப் அச்சிச்டன்ட் லேஅதேர் ருக்மன் செனனயகே எச்டேர்டே எக்ஸ்ப்றேச்செது ஹிஸ் காங்பிதேன்சே ஒப் அன் ஔத்ரிக்ஹ்த் அறமி விக்டரி ஓவர் த ல்ட்டே.

ச்பெஅகிங் டு மீடியா பிரோம் கடரகம, த கேகள்ளே டிச்ற்றிச்ட் மப் சிட் தட் பிரிடி’ச லிபெரடின் ஒப் கிளிநொச்சி க்ளோஸ் ஆன் த ஹீல்ஸ் ஒப் அறமி’ச விக்டரி அட் பரந்தன் வௌல்து கிவ் எ டுர்போ பூஸ்ட் டு ஸ்ரீ லங்க’ச பிக்த்ட் அகைன்ச்ட் டேர்றோர்.

செனனயகே சிட் தட் ப்ரெசிடென்ட் மஹிந்தா ராஜபக்ச அண்ட் ஹிஸ் கோவேர்ந்மேன்ட் ஷௌல்து பே கோம்மேண்டேது போர் போல்ட்லி மீட்டிங் த எனேமி சல்லேங்கே அண்ட் ஸுக்கெஸ்ஸ்புல்ல்ய் எஷெகுதிந்க் த வார்.

ரேச்போண்டிங் டு ஒஉர் ஃஉஎரிஎஸ், த மப் சிட் தட் த லேஅதேர்ஷிப் கிவேன் பி த ப்ரெசிடென்ட் அண்ட் தேபின்சே செச்றேடரி கோதபாய ராஜபக்ச ஹாத் பீன் எஷெம்ப்லர்ய். ஹி அச்செர்டேது தட் த ரேசென்ட் டேர்ரிடோரியால் கிங்ஸ் ஆன் த வன்னி பிரோன்ட் ஹாத் மாடே த ரேமைநிங் ல்ட்டே ச்ற்றோங்க்தொல்ட்ஸ் சாகி.

பிஎல்டிங் ஃஉஎஸ்திஒந்ஸ், ஹி டிச்மிச்செது த பெர்செப்டின் தட் த உன்ப் வாஸ் அட்டேம்ப்டிங் டு த்ரொவ் எ லிபிளினே டு த ல்ட்டே. "அப்சொளுடேலி நாட்," ஹி சிட், எக்ஸ்ப்றேச்சிங் காங்பிதேன்சே இன் த ராஜபக்ச அட்மிநிச்ற்றடின்’ச ச்ற்றேங்க்த் டு பினிஷ் ஆப் டிகேர்ஸ்.

5:22 AM

பிரபா ஸ்டில் இன் முல்லைடிவு

ச்கோட்சிங் ச்பெகிலடின் தட் ல்ட்டே லேஅதேர் வெலுபிள்ளை பிரபாகரன் ஹாஸ் பிளேட் த குன்றி பே டு ஹிஸ் இனபிளிட்டி டு ரேசிஸ்ட் த ப்ரெசென்ட் ஒன்ச்லுக்த்ட் பி த கோவேர்ந்மேன்ட் த்ரூப்ஸ், தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் (த்ம்வ்ப்) லேஅதேர் அண்ட் பர்லியாமேண்டரியான் விநாயகமூர்த்தி முரளிதரன் அலியாஸ் கருணா எச்டேர்டே காங்பிர்மேது தட் த ல்ட்டே சீப் வாஸ் ஸ்டில் லிவிங் இன் த திச்க் சுங்க்லேஸ் ஒப் முல்லைடிவு.

கருணா, ஃஉஒதிந்க் டாப் லெவல் த்ம்வ்ப் இண்டேல்லிகேன்சே சௌர்செஸ், டோல்ட் த நாடின் எச்டேர்டே தட் பிரபாகரன் காங்டினுஎது டு கிவ் மிலிடரி லேஅதேர்ஷிப் டு ஹிஸ் க்ரேஸ் பிரோம் த சுங்க்லேஸ்.

ஹி காடேகோரிகால்லி டெனிஎது ச்பெகிலடிஒன்ஸ் தட் ல்ட்டே லேஅதேர் பிரபாகரன் ஹாத் ச்ரோச்செது த பலக் ஸ்ட்ரைட்ஸ், சீகிங் ரேபிஉகே பிரோம் த தமிழ் நாடு கோவேர்ந்மேன்ட்.தேச்ச்ரிபிங் த பால் ஒப் கிளிநொச்சி அச எ கிரேட் விக்டரி போர் த கோவேர்ந்மேன்ட் போர்செஸ் இன் ஜெனரல் அண்ட் ப்றேசிதேன்ட் மஹிந்தா ராஜபக்ச இன் பர்டிகிளர், ஹி சிட் ஹி வாஸ் காங்பிதேன்ட் தட் த த்ரூப்ஸ் வௌல்து காப்டுரே முல்லைடிவு ஷோர்த்லி.

கருணா சிட் த கோவேர்ந்மேன்ட் ஷௌல்து நொவ் ஓபன் த ஆ௯ மெயின் சப்ளை ரோடு அண்ட் டேக் ப்ரோபேர் கேர் ஒப் த இண்டேர்ணல்லி டிச்ப்லசெது பெர்சொன்ஸ் (இட்ப்ஸ்).ஹி அலசோ ரெஃஉஎஸ்தெட் த சிவிலியன்ஸ் ற்றப்பெது இன் த வன்னி டு பிரேக் த்ரௌக் டைகர் லிங்ஸ் அண்ட் சூன் எனத் ஸபெ அரேஅஸ். “த பெஒப்லே திட் திஸ் இன் த ஈஸ்ட். தே ப்ரோகே த மெயின் லிங்ஸ் அண்ட் என்டேறேது வாகரை. தே இன் பாச்ட், தேபிஎது த ல்ட்டே ஆர்டர் நாட் டு டூ சோ. சோ, இ அம் ரெஃஉஎஸ்திந்க் த பெஒப்லே டு டூ திஸ் அண்ட் எனத் த கோவேர்ந்மேன்ட் கோன்றோல்லேது அரேஅஸ்,” ஹி சிட்.